چه کسی می گوید که گرانی شده است

چه کسی می گوید که گرانی شده است

دوره ارزانیست!

دل ربودن ارزان،دل سپردن ارزان،دل شکستن ارزان،آبرو قیمت یک تکه نان،ودروغ ازهمه چیز ارزانتر!قیمت عشق چقدر کم شده است،کمتر ازآب روان،وچه تخفیف بزرگی خورده ،قیمت هر انسان

/ 0 نظر / 18 بازدید