ادعای شیعه بودن

: ادعاى تشیع : هنگامى که امام رضا علیه السلام در خراسان بود گروهى از راه دور براى زیارت او به درب منزل حضرت آمدند و اجازه خواستند به حضور او شرفیاب گردند. دربان حضرت به حضور او رسید و عرض کرد: گروهى آمده اند و مى خواهند به محضر شما برسند و مى گویند ما شیعه على علیه السلام هستیم. امام رضا علیه السلام فرمود: من مشغولم، به آنها بگو برگردند. دربان کنار در آمد و به آنها گفت: حضرت مشغول است و کسى را نمى پذیرد. آنها رفتند و روز دوم آمدند و همان سخن خود را تکرار کردند و امام علیه السلام آنها را نپذیرفت تا دو ماه هر روز مى آمدند و مى گفتند: ما شیعه على علیه السلام هستیم و مى خواهیم به حضور امام علیه السلام برسیم و حضرت آنها را نمى پذیرفت تا اینکه از ملاقات امام مایوس شدند و به دربان گفتند: به مولاى ما بگو ما شیعیان پدرت على بن ابیطالب علیه السلام هستیم و با این نپذیرفتن شما دشمنانمان ما را مورد شماتت قرار مى دهند، ما این بار بر مى گردیم و بخاطر شرمندگى و خجالت و عجز از تحمل شماتت دشمنان از دیار خود هم مى گریزیم. پیام آنها را به حضرت رسانید. آنگاه امام علیه السلام به دربان فرمود: اجازه بده وارد شوند، آنها عرض کردند: ای پسر رسول خداما چه کرده ایم که شما با ما چنین می کنید؟حضرت فرمودند شما شیعه علی علیه السلام نیستید درحالی که شیعه حضرت علی علیه السلام امام حسن علیه السلام وامام حسین علیه السلام وابوذر سلمان مقدادعمار محمد بن بکر .هستندکه فرمان حضرت علی را مخالفت نکرده واموری راکه نهی کرده مرتکب نشده اند درحالی که شمادربسیاری از فرایض ودر حق برادرانتان کوتاهی وسستی می کنید ودرجائی که تقیه واجب است آن را ترک کرده پس اگر بگوئید مادوستدار ومحب او ودوستدار دوستان اوودشمن دشمنان اوهستیم من شما رادراین گفتار تان انکار نمی کنم(آنها عرض کردن ما توبه می کنیم وقتی این را گفتن حضرت به خادم دستور فر مودند که آنها را اکرام کنید)

/ 0 نظر / 5 بازدید