گدائی به سبک جدید

درزمانهای گذشته گدائی به سبک خاصی بودوبه هرنوع کمکی که به آنها می شد راضی بودن وگداهای آن زمان بیشتر انسانهای مفلس وبیچاره بودن ولی در عصر ما، هم شخصی که گدائی می کند نسبتا پولدار است وهم چیزی راکه گدائی می کند عجیب است پسرودخترش فرقی ندارد،پسرهم بدنسازی میرود خرج می کند و خودش راشبیه دخترها می کند فقط برای جلب توجه دیگران الخصوص دختران

 

/ 0 نظر / 7 بازدید