حرف دل

دراین دوران که هم دنبال دنیا به مانند تشنه دنبال آب می دوند کسی هست که تشنه مهدی زهرا علیه السلام باشد؟حتی به مقدار عطش برای یک لیوان آب 

درکربلا حسین علیه السلام فرمود:هل من ناصر ینصرنی درعرصه مااین صدا از حنجر خسته ای بیرون می آید که او امام برحق مااست

/ 0 نظر / 3 بازدید