این کجا وآن کجا؟؟؟؟؟

عده ای سرب و گلوله، عده ای میلیاردها.

هردوتا خوردند اما این کجا وآن کجا؟

این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا

هر دو میسوزند اما این کجا وآن کجا؟

عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو

هردو خوابیدند اما این کجا وآن کجا؟

این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرش

هردو آرام اند اما این کجا وآن کجا؟

این یکی در عمق دجله،آن يکی آنتاليا

هر دو در آب اند اما این کجا وآن کجا؟

این یکی را گازخردل، آن يكي را گاز پارس.

هردو با گازند اما این کجا وآن کجا؟

عده ای کردند کار و عده ای بستند بار

هردو فعال اند اما این کجا و آن کجا؟

آن یکی بر پشت تانک و آن یکی بر صدر بانک

هر دو مسئولند اما این کجا و آن کجا؟

عده ای بر تار شیطان می تنند چون عنکبوت.

عده ای بر حق و جاویدند اما این کجا و آن كجا...

/ 0 نظر / 24 بازدید