خطر

خطر

بصیرت (1)

سلام علیکم...

رفقا خطر خطر خطر ....

ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿس؛ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ،ﺷﺎﺧﻪ ﯼ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ هاﺳﺖ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺮﺩﻣﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺳﯿﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻭ ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ ﻭ ﺗﺮﻭﯾج ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺍﺳﻼﻡ ﻋﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﻼﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ ،ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ و نظام مقدس جمهوری اسلامی ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﻥ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﮑﺒﺎﺭﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ . ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ اﻻﻧﻮﺍﺭ،ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ،مرجعیت، اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏﻃﻠﺒﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻟﻬﯿﺎﺭﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﺍﺭﺩﻭ ،ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺗﺮﮐﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ. رﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻞﮐﻮﯾﺖ ،ﻋﺮﺍﻕ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﯾﺖ ﻭ ﻭﺑﻼﮒ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ، ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﺍﻣﺮﯼﮐﺎ، ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﯿﺎ ﻭﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ. ﺍﺧﯿﺮﺍ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳت.بﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮنه ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺪﮎ ،ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﺁﻣﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺭﺍ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧته اند ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽکنند. ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺎﻡ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﺍﯾﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﺸﺎﻥ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اینکه عمده دﻓﺎﺗﺮ اینها در خارج از کشور در کشورهایی همچون آمریکا ؛ کانادا؛ آلمان؛ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾت این کشورها هستند....

یاعلی بگو رفقا رو خبر بده گول نخورن...

راستی صلوات واسه سلامتی حضرت حجت و نائب بر حقش امام خامنه ای یادت نره...

 

بصیرت (2)

سلام علیکم..

نمیدانم تا چه اندازه با افکار و اندیشه خاندان شیرازی که امروزه سردمداران آنها را کسانی همچون سید صادق شیرازی بر عهده دارند آگاهید!!!

نمیدانم از اینکه تا کنون هیچ یک از بزرگان ما اجتهاد مطلق این آقا" سید صادق شیرازی" رو تایید نکرده اند چه برسد به مرجعیت ایشان مطلع هستید یا نه !!!

نمیدانم مطلع از این مطلب هستید که تنها کسی که اجازه نامه به ایشان داده است برادرشان بنام سید محمد شیرازی بوده است که مرحوم آیت الله خویی در سوال از مجتهد بودن ایشان فرموده بودند" لیس بمجتهد و امره للمرید"(ایشان مجتهد نمی باشد و کارش فقط مرید پرویست) هستید یا نه!!

نمیدانم مطلع از اینکه دشمن چگونه امروز از این مرجع نما حمایت میکند هستید یا نه !! تا جایی که اجازه تشکیل سه شعبه دفتر به او در انگلستان داده است با اینکه چنین اجازه ای به هیچ یک از مراجع دیگر ما نداده است!!!!!

نمیدانم از فتواهای خنده دار ایشان که بعضا نه تنها خلاف مشهور و اجماع بلکه خلاف مسلمات و ضروریات شیعه هست مطلعید یا نه !!!!

نمیدانم اطلاع از توهین های صوتی و تصویری این خاندان پلید به مقام رهبری و امام راحل و نظام هستید یا نه !! اگر نیستند حتما یه سری به سایت مبارز بزنید همشو میتونید دانلود کنید!!!!

خلاصه بچه شیعه ها دشمنمون بدجور کمین کرده و نقشه واسه منهدم کردن اسلام ناب کشیده خیلی خیلی مواظب باشیم ....

یادتون نره آسیب شناسی انحراف این خاندان شیرازی امروز از هر واجبی واجب تره ..

بسم الله بگو مستند و عالمانه رفقا رو خبر بده گول دشمن قسم خورده رو نخورن...

صلوات جهت سلامتی حضرت ولی عصر سلام الله علیه و امام خامنه ای روحی له الفداء یادت نره..

 

بصیرت (3)

سلام علیکم...

بچه شیعه ها خطر خطر خطر ...

خیلی از رفقای خوب حزب اللهی و مسجدیمون دارند جذب خاندان آلوده شیرازی که سردمدار اون سید صادق شیرازی هست میشن!!! آره همونی که اصلا اجتهاد مطلق رو هم نداره چه برسه به مرجعیت...

آره همونی که الان حدود 13شبکه ماهواره ای از جمله امام حسین 1؛ 2؛ 3 و المرجعیت و نه تای دیگه رو بر عهده گرفته و شدیدا داره مراجع دینی مارو تخریب میکنه و روی فتواهای خنده دارش دارن مانور میدن...

آره همونی که در مقابل حکم حکومتی رهبری که فرمودند حفظ وحدت اسلامی واجب است و ایشون با کمال بی ادبی آمد هفته برائت اعلام کرد...

آره همون بدعتگزار بزرگی که هر روز یه بدعت جدید وارد بازار میکنه؛ یه روز به نام هفته محسنیه ، یک روز به نام هفته ام النبین ، یک روز به نام هفته شادی دل حضرت زهرا یعنی عمرکشون و ....

آره همون که اخیرا داداشش مرحوم آیت الله بهجت رو کافر و مرتد اعلام کرد.مگه ندیدی ؟؟ اگه ندیدی سریع برو سایت مبارز دانلود کن ببین چطور بی ادبی کرده...

آره همونی که با پول های شبهه ناک داره رفقای حزب اللهی منو تو رو جذب میکنه جوری که هرکی ملاقات ایشون در قم بره صد هزار تومن پول بهش هدیه میده؛ خدا به خیر بگذرونه عواقب شوم وضعی این پول های شبهه ناک رو...

آره خود خودش...

برس به داد رفقا از نیرنگ های این خاندان آلوده مطلعش کن...

یاعلی بگو...

راستی صلوات جهت سلامتی حضرت حجت و نائب بر حقش امام خامنه ای یادت نره..

 

بصیرت(4)

سلام علیکم....

غضب الهی بر کسی باد که تمام آبرو و عزت خود را از خون شهدا و نظام جمهوری اسلامی ایران دارد اما اکنون اینچنین گستاخانه به امام مسلمین ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، حزب الله و آرمانهای امام راحل رضوان الله تعالی علیه جسارت میکند.شیخ مهدی دانشمند از اعضاء تیم انگلیسی صفت میباشد که امروزه در لباس دین علیه دین فعالیت میکند این روزها با کلامی رک کینه های درونی خود را از بلندگوی شبکه هایی که رسما تحت حمایت مستقیم کشورهایی همچون انگلیس میباشند مانند شبکه امام حسین که تولیت آن را سید صادق شیرازی این خائن بدعت گذار مرجع نما برعهده دارد ، منتشر میکند.کسانی که در حوادث تلخ سال 88 هیچ گونه احساس خطری نکردند اما اکنون در دامن انگلیس علیه شان جایگاه ولایت فقیه به توهین و شبهه افکنی می پردازند.آری کسی که از ولایت دوری کرد برای قرارگرفتن زیر پرچم ولایت طاغوت می بایست شرف و عزت خود را هم یه حراج گذارد.یخرجونهم من النور الی الظلمات. حزب الله کلام ولی امر مسلمین امام خامنه ای که فرمودند جذب حداکثری نه دفع حداکثری را فراموش نکرده و با قدرت تمام از فرمایش رهبر عظیم الشان دفاع کرده و جامه ی عمل به او می‌پوشاند. اما یادمان به آن سخن حضرتشان که فرمودند حفظ نظام اوجب واجبات است و جفای به نظام و آرمانهای امام راحل گناهی بس بزرگ است نیز میباشد. توهین های فراوان این شیخ خائن به ولی امر مسلمین و نظام مقدس جمهوری اسلامی و حزب الله تماما در سایتها به صورت صوتی و تصویری موجود است که از جمله میتوان به ((سایت مبارز ))اشاره کرد و این خیانت ها بر احدی پوشیده نیست .بحمدالله کشور ما که آراسته به حضور خطیب های عالم،متقی و بابصیرتی همچون آقایان بزرگوار سیداحمد خاتمی ، پناهیان ، رفیعی ، عالی ، انصاریان ، فرحزاد و غیره ادام الله ظلهم میباشد، کوچکترین احتیاجی به امثال آقای دانشمند ندارد.امیدواریم این مطالب برای جویندگان حق و کسانی که جز به حق اندیشه نمیکنند مفید واقع شود و امت با بصیرت حزب الله بیش از پیش بیدار بوده و مراقب افکار ضاله این عوام عمامه به سرها باشد و در انتقال اینگونه مسائل به دیگران با تمام قوا فعال باشیم..

راستی صلوات واسه سلامتی حضرت حجت و نائب بر حقش امام خامنه ای یادت نره...

 

بصیرت (5)

سلام علیکم...

«بچه شیعه باید بداند! تا روز قیامت نگوید نمیدانستم!»

نظر آیت الله العظمی خوئی و آیت الله العظمی شاهرودی...

سوال : آیا سید محمد شیرازی(اخوی سید صادق شیرازی و تنها کسی که به سید صادق اجازه نامه داده است..) فرزند مرحوم آیت الله سید مهدی شیرازی مجتهد و جایز التقلید است؟ آیا ایشان در نظر شما مورد اعتماد می باشند؟

✅جواب آیت الله العظمی سید محمود الحسینی الشاهرودی:

بسمه تعالی شانه

(فرد یاد شده) نزد ما شاگردی نکرده و در حوزه نجف اشرف تحصیل ننمونده تا فضل ایشان شناخته شود و در پیش ما اجتهاد ایشان بدلیل شرعی ثابت نشده است....

۲محرم الحرام۱۳۹۲

✅جواب آیت الله العظمی ابوالقاسم الموسوی الخویی

بسمه شانه

از آنجاییکه ما از فرد یاد شده تدریس و یا مباحثه ای علمی در حوزه علمیه نجف اشرف ندیدیم در نزد ما اجتهاد ایشان ثابت نشده است و حضرت علامه حجه الاسلام والمسلمین استاد ایشان شیخ یوسف خراسانی حائری دامت برکاته نیز تصریح بر عدم اجتهاد ایشان دارند و ایشان داناتر است بحال وی....

محرم الحرام ۱۳۹۲

✅جای دیگری فرموده بودند:" لیس بمجتهد و امره للمرید"...(مجتهد نیست و فقط کارش مرید پروریست...)

✅پی نوشت: این سوالات و جواب ها مربوط به زمانی است که دو سال پیشتر از آن (یعنی سال۱۳۹۰ ه ق) جناب سید محمد خود را نه فقط مجتهد که "مرجع دینی عظیم" و "امام مجدد" می خوانده!!!....

/ 0 نظر / 24 بازدید