بهش گفتم: امام زمان (عج) رو دوست داری؟

 

 

بهش گفتم: امام زمان (عج) رو دوست داری؟

گفت : آره ! خیلی دوسش دارم

گفتم : امام زمان حجاب رو دوست داره یا نه؟

گفت : آره!

گفتم : پس چرا کاری که آقا دوست داره انجام نمیدی؟

گفت : خب چیزه!…. ولی دوست داشتن امام زمان عج به ظاهر نیست ، به دله !

گفتم : از این حرف که میگن به ظاهر نیست ، به دله بدم میاد

گفت : چرا؟

براش یه مثال زدم:

گفتم : فرض کن یه نفر بهت خبر بده که شوهرت با یه دختر خانوم دوست شده و الان توی یه رستوران داره . 

توی یه رستوران داره باهاش شام می خوره. تو هم سراسیمه میری و می بینی بله!!!! آقا نشسته و داره

به دختره دل میده و قلوه می گیره.عصبانی میشی و بهش میگی: ای نامرد! بهم خیانت کردی؟

بعد شوهرت بلند میشه و بهت میگه : عزیزم! من فقط تو رو دوست دارم. بعد تو بهش میگی: اگه 

منو دوست داری این دختره کیه؟ چرا باهاش دوست شدی؟ چرا آوردیش رستوران؟

اونم بر می گرده میگه: عزیزم ظاهر رو نبین! مهم دلمه! دوست داشتن به دله…

دیدم حالتش عوض شده

بهش گفتم : تو این لحظه به شوهرت نمیگی: مرده شور دلت رو ببرن؟ تو نشستی با یه دختره

عشقبازی می کنی بعد میگی من تو دلم تو رو دوست دارم؟ حرف شوهرت رو باور می کنی؟ 

گفت : معلومه که نه! دارم می بینم که خیانت می کنه ، چطور باور کنم؟ معلومه که دروغ میگه

گفتم : پس حجابت…. 

اشک تو چشاش جمع شده بود

روسری اش رو کشید جلو

با صدای لرزونش گفت: من جونم رو فدای امام زمانم می کنم ، حجاب که قابلش رو نداره

از فردا دیدم با چادر اومده

گفتم : با یه مانتو مناسب هم میشد حجاب رو رعایت کرد!

خندید و گفت : می دونم ! ولی امام زمانم چــــــادر رو بیشتر دوست داره

می گفت : احساس می کنم آقا داره بهم لبخنــــــــــد می زنه.

/ 0 نظر / 16 بازدید