سفارشی برای نجار

سلام ، آمده ام تا سفارشى بدهم درى بساز برایم دوباره ؛ اى نجار درى که کنده نگردد به ضربه لگدى درى مقاوم و محکم ز بهترین الوار درى که رد نشود یک غلاف از لایش درى بساز بدون شیار و بى مسمار درى بساز برایم ز چوب هاى نسوز درى که دیرتر آتش بگیرد اى نجار درى به عرض من و جبرئیل و یک تابوت درى به طول قد و قامت خم عمار در انتها ، سر هر میخ تیز را کج کن مهم تر از همه این است ! خاطرت بسپار

/ 1 نظر / 15 بازدید
سمیرا

____ ♣♣♣_____________♣♣♣ _ ♣♣♣____♣♣______♣♣ ____ ♣♣♣ ♣♣_______♣♣_____♣♣ _______ ♣♣ ♣___________♣___♣ __________ ♣ ♣____________♣_♣ ___________ ♣ _ ♣____________♣ ___________ ♣ __ ♣________ ----------------------♣ ____ ♣ ____اپم بدو بیا_______ ♣ ______ ♣ ______________ ♣ ________ ♣ __________ ♣ __________ ♣ ______ ♣ _______ ♣_♣__♣ __ ♣__♣_♣ ______ ♣____♣__♣__♣____♣ _______ ♣_____♣♣_♣____♣ _________ ♣_♣__♣♣__♣ __دیر نکنیا__________ ♣♣ _________________ ♣♣ _____زودی بیا________ ♣♣ _________________ ♣♣........